İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ARAMA   WEBMAIL   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

24 KASIM 2020, SALI   

26

KIYI VE DENİZ MÜHENDİSLİĞİ ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

    Yayına Giriş Tarihi: 26.06.2018 00:00   Güncellenme Zamanı: 26.06.2018 11:17:52  Yayınlayan Birim: BALIKESİR ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 26.06.2018 11:10:42

04 Mayıs 2018 tarihinde Burhaniye de gerçekleştirilen Kıyı ve Deniz Mühendisliği Çalıştayı Sonuç Bildirgesi

 

Balıkesir kıyı alanlarının sorunlarının ele alındığı bu çalıştayda ortaya çıkan sonuçlar ise aşağıda belirtilmiştir.

- Balıkesir kıyı alanları yetersiz alt yapı sorunu nedeniyle karasal kirletici kaynaklarının etkisinde kalmaktadır. Bu nedenle deniz kirliliği artmaktadır. Özellikle tarımdan ve sanayiden (zeytin karasuyu gibi) gelen kirleticilerin kontrolsüzbiçimde arıtma yapılmaksızın ya doğrudan ya da yüzeysel sular (dereler ile) yoluyla denize bırakıldığı anlaşılmaktadır. Özellikle Nikita deresi ve Havran deresi bu kirlenmede önplana çıkmaktadır. Önlem alınmadığı takdirde ciddi ekolojik problemlerin ortaya çıkacağı kaçınılmaz bir gerçektir. Bu durumun turizm sektörünü de olumsuz etkileyeceği anlaşılmaktadır. Kirletici kaynakları yeraltı suyunda da kirlenmeye neden olmaktadır.

Altınova`da sahile çok yakın denizden demir madeni çıkartılma aktiviteleri için ÇED raporu alınmamış ve Enerji Bakanlığı`ndan alınan arama ruhsatı ile faaliyete başlanmıştır. Bu faaliyetin bölge ekosistemini ve kıyı alanını olumsuz etkilemesi kaçınılmazdır.

- Kıyı alanlarında kurulu bulunan balık çiftliklerinin kirliliği artırdığı belirtilmiştir. Kurulu bulunan ve planlanan çiftliklerin bilimsel esaslar çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2016 yılından bu yana yürütülen Balıkesir ve Çanakkale Kıyı Alanları Master Planı hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Hazırlanacak bir master planın ulusal ve yerel ölçekte uygulanabilir ve başarılı olması için, yerel halkın bu planlamalar hakkında bilgi sahibi olması sorunlarını ilgili kurumlara iletebilmeleri gereklidir. Çalıştayda öne çıkan en önemli sonuç, sivil toplum örgütlerinin  ilgili kurumlarla olan kopukluk sorununu ortaya koymaları ve kıyılarına sahip çıkmak adına  çok önemli çalışmalarını raporlar halinde sunmalarıdır. Yerel halkın sesini duyurabileceği sivil toplum örgütleri, kamu kurumları ve üniversitelerin yer alacağı Kıyı Konseyi`, gibi bütünleşik bir platform oluşturarak yaratacakları  demokratik platform ile bölgenin tüm planlama ve yatırım  çalışmalarına katkı sağlayabileceklerdir. Kıyı ve deniz alanlarının sürdürülebilir gelişme ölçütleri altında hazırlanacak böyle bir ulusal ve bölgesel `Master Planın` uygulanabilir ve başarılı olması ancak, bu planın bilimsel temel yapısını oluşturacak `Kıyı Alanları ve Havzalar Bütünleşik Kullanımı`  çalışmalarının;  Kıyı ve Deniz Mühendisliği  bilim dalı ve ilgili disiplinlerarası bilim dallarının, ilgili    Bakanlıklar, Kamu kurum ve kuruluşların, Belediyelerin,  yerel ve ulusal paydaşların, yerel  halkın sesi olacak sivil toplum örgütlerin, derneklerin  ve platformlarınbirlikte yürütülmesi ile  mümkündür.

- Balıkesir bir kıyı şehridir ancak deniz ulaşımı konusunda bir yatırıma sahip değildir. Bu konuda çalışmalar yapılmalıdır.

- Edremit Körfezi bilimsel çalışmalarının temel altyapısını oluşturacak körfez bilgi envanteri  oluşturulmalıdır(örneğin;kıyı kenar çizgisi,kıyı ve deniz  yapıları, plajlar, iskeleler, yat limanları, ekolojik zenginlikler; bitki ve canlı türleri, kültürel miraslar,  mevcut ve planlanan alt yapı, mevsimsel ve bölgesel  su kalitesi ölçümleri, kirlilik ölçümleri,evsel artıklar ve mevsimsel değişim verileri,kıyı alanlarının farklı  kullanımı ve getirdiği sorunlar örneğin turizm, zeytincilik, sanayii, yapılaşma yazlık konut  alanları gibi...).

- Körfez bilgi  envanteri ışığında, henüz başlatılmış olan Körfez Master Planına girdi olacak `Kıyı Alanları ve Havza Yönetimi Bütünleşik Kullanımı` için bilimsel çalışmalar tüm ilgili paydaşların katılımı ile devam etmelidir.Kıyı kenar çizgisi ölçümleri halen yapılmaktadır. 

- Zeytin üretimi Balıkesir`in vazgeçilemez ekonomi kaynağı olup devlet desteği ile geliştirilmelidir. Kirletici olan  zeytin karasuyu için doğru bilimsel altyapı kurularak, kirlenmenin önlenmesi ve yararlı bir üretimde kullanılması bu sorunun çözümü olabilecektir.

 -Kıyı alanlarında ve denizde demir madeni arama-çıkartma ve altın madeni projelerinin yarattığı ve yaratacağı kirlenme doğal yapının  geri dönülemez bir şekilde kaybına neden olacaktır.

- Yoğun  ve plansız yapılaşma ile betonlaşan  kıyı alanlarının  doğal güzelliklerinin ve yeşil alanların yok olmaması  için  uygulamalar ilgili bakanlık,kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler tarafından  kontrol altına alınmalı ve yasal denetlemeler yapılmalıdır. Yetki boşluğunun yarattığı yanlış uygulamalar kurumlararası işbirliği ile ortadan kaldırılmalıdır. Ortaya konulan imar aflarının bu sorunları daha da kötüleştireceği kaçınılmaz bir sonuçtur.

- Kıyılar boyunca inşa edilmiş iskeleler tespit edilerek, yeni bir plan ile doğal güzellikleri bozmayacak şekilde   planlanmalıdır. Kıyı mahmuz ve açık deniz dalgakıranları, yeterince bilimsel dayanağa sahip olmadan tasarlandığı için  kıyılarda erozyona neden olmaktadır. Kıyı koruma yapıları;`kıyı ve deniz mühendislerinin de katkısı ile bilimsel olarak  planlanmalı, tasarlanmalıdır.

- Turizm mevsiminde,kıyı kentlerde  nüfusun  çok büyük ölçüde artması içme  suyu, atık su, kanalizasyon, kirleme, gıda gibi temel konularda büyük sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu konuda acil altyapı önlemleri alınmalıdır. Bu sorunları ortadan kaldıracak çözümler üretilmelidir. Özellikle sivil toplum örgütlerinin dile getirdiği bu sorunların önceliklerine ve önemine göre birlikte yapılacak toplantılar    ivedilikle planlamaya alınmalıdır. Ancak bu çalıştaya Genel Müdür Yardımcısı düzeyinde katılan BASKİ`nin de sorunlara farkındalılığı açısından önemlidir.

- Balıkesir ilinde turizm ve sanayi yatırımları bulunmaktadır. Özellikle kıyı bölgelerindeki turizm yatırımları otel, motel ve pansiyon ölçeğinde kalmış ve bölgede ikincil konutların sayıları hızlıca artmıştır. Plansız gelişim ve kooperatiflerce yapılan ikincil konut yatırımlarının mimari, kentsel, çevresel ve sosyo-kültürel açıdan kıyı alanları üzerinde olumsuz etkileri oluşmuştur. Yine bölge nüfusunun yaz aylarındaki aktif sezonlar dışında çok azalması bölgenin terkedilmiş görünüme dönüşmesine sebep olmaktadır.

- Balıkesir kıyı alanlarında özellikle Ayvalık Körfezi, Altınova ve Altınoluk kıyı alanlarındaki plaj alanları yoğun kirlilik, hatalı yapılaşma gibi doğrudan insan kaynaklı nedenlerden  etkilenmiştir. Bu alanlarda erozyon nedeniyle kumsal plajların azaldığı, rekreasyonel çalışmalar ile yapılan kontrolsüz kıyı dolgularının plajları ortadan kaldırdığı, kirlenme ile deniz suyu kalitesinin bozulduğu belirlenmiştir.

- Ayvalık körfezi yetersiz alt yapı nedeniyle kirlenmektedir. Bunun acilen çözülmesi gerekmektedir. Altınolukta kirlenme ve kıyı dolguları plaj alanlarını yok etmektedir. Hatalı kıyı koruma projeleri Gömeç, Ören ve Altınova gibi kıyı alanlarında erozyonu artırmaktadır.

- Balıkesir kıyı alanlarında turizmin gelişmesi için plaj alanlarının korunması ve kıyı mühendisliği çalışmaları ile geliştirilmesi gerekmektedir. Böylece daha fazla su sporları gibi yerel halka ve turistlere hizmet sunulması mümkün olacaktır. Bu da turizmde kalitenin daha da artmasını sağlayacaktır.

- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi`nin"Kıyı Yapıları ve Kıyı Alanları Yatırımları Daire Başkanlığı" kurarak sorunları ele alması ise olumlu bir gelişmedir. Böyle bir daire başkanlığının bir kıyı şehrinde kurulması diğer kıyı şehirleri için örnek teşkil edebilecektir.

- Yukarıda bahsi geçen sorunların üstesinden gelebilmek amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kıyı Alanları Bütünleşik Master Plan Çalışması başlatması uygun olacaktır. Bu çalışmanın daha önce belirtildiği bilimsel esasları dikkate alarak geniş kapsamlı biçimde hazırlanması ivedilikle ön plana çıkmaktadır.

Bu ana hedefin ışığında,  İMO `Kıyı ve Deniz Mühendisliği Çaliştay`ında Balıkesir  iki ayrı `Balıkesir Kıyı Alanları ve Sorunları`  oturumlarında ve  `Forumda`  ana hedef kapsamında sunumlar ve tartışmalar yapılmıştır.

 

Saygılarımızla.

 


Okunma Sayısı: 116

Balıkesir Şube Kaynaklı Haberler »
Tüm Haberler »

Sayfayı Yazdır

   

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
NECATİBEY CADDESİ NO:57 KIZILAY-ANKARA
TEL : +90 312 294 30 00   FAKS : +90 312 294 30 88