İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ARAMA   WEBMAIL   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

25 EYLÜL 2021, CUMARTESİ   

8

ÇALIŞMA PROGRAMI

»23. DÖNEM

      Dönem Seçiniz:

31.03.2021

 

23. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

2018-2020

GİRİŞ

İnşaat Mühendisleri Odası seçimle yönetime gelinen özerk, kamu kurumu niteliğinde, bağımsız demokratik mesleki kitle örgütüdür. TMMOB üst yapılanması ile birlikte hiçbir otoriteye bağlı olmadan, bilimden, bilgiden aldığı gücü mesleki etik ilkelere bağlılıkla kamu yarına sunmakta ve meslektaşlarının haklarını savunmaktadır. Şubemiz, bu ilke ve anlayış doğrultusundaki örgütlenmenin bir parçası olarak tüm çalışmalarını bu temelde hayata geçirir.

İnşaat mühendisliği mesleği, insanların temel ihtiyacı olan barınma hakkını, can ve mal güvenliğini birebir ilgilendiren bir meslek alanıdır. Meslek alanımızın önem arz eden bu konumu; bilgi, birikim ve tecrübelerimizi toplumun hizmetine sunmamızı gerektirir niteliktedir.

Meslek alanımız aynı zamanda, ülkede hakim politik anlayışın sürdürülmesinde araç olarak şekillendirilmek ve kullanılmak istenen bir alandır. Rant eksenli anlayışlarca İnşaat sektörü, sermaye birikimi yaratmanın lokomotifi olarak görülmektedir. Hayatın sağlıklı koşullarda devam ettirilmesinin, barınma ihtiyacının insani koşullarda sağlanmasının, çağdaşlığın mekanı olması gereken kentler ise bu anlayışın uygulayıcıları tarafından; rant sağlayan alanlar olarak görülmektedir. Bunu devam ettirmenin yolu da üstyapıda sürdürülen adaletsiz, baskıcı, ayrıştırıcı politikalar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tüm bu gerçeklerin sonucu olarak meslek alanımızdaki olumsuzluklar giderek artmıştır. Meslektaşlarımız; işsizlik, düşük ücretler, güvencesiz çalışma koşulları, siyasi baskı, her an işten atılma olasılığı gibi çok sayıda sorunla yüz yüzedir.  

İMO Adana Şubesi, tüm baskılara rağmen bilimden, özgürlükten, eşitlikten, dayanışmadan ve emekten yana olan tutumundan taviz vermeden hukuksuzluklara, yolsuzluklara, kentsel değerlerin talan edilmesine,  kamu zararına olan uygulamalara karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edecektir. İhtiyacımız olan, gücümüzü ve kararlığımızı pekiştirmek ve her bir üyemizin katkı sunabileceği bir çalışma anlayışı geliştirmektir.

Çalışmalarımızın temel amacı, mesleki gelişmenin sağlanması, meslektaşlarımızın haklarının savunulması, odamızın mesleki ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirmedeki etkilerinin arttırılması, aynı zamanda kamu zararına olan uygulamalara karşı etkili bir baskı odağı oluşturulmasıdır.

Bizler, ülkemizin demokratikleşmesini, örgütlenme ve ifade özgürlüğünün, hiçbir engelle karşılaşmadan uygulanmasını, toplumsal barışın tesis edilmesini, yoksulluk, işsizlik, gelir ve ücret adaletsizliğinin ortadan kaldırılmasını istiyoruz.

Öngörülen hedefe ulaşmanın katılımcılığı esas alan, örgütlü, planlı bir çalışmayla mümkün olacağının bilinciyle 23. Dönem Çalışma Programını bilgilerinize sunuyoruz.

ÇALIŞMA PROGRAMININ GENEL ÇERÇEVESİ

Genel kurulumuzun verdiği yetki doğrultusunda, mesleğimizin, meslektaşlarımızın, ülkemizin, Odamızın ve Şubemizin ihtiyaçlarına uygun bir çalışma programı oluşturulması temel alınmıştır.

Çalışma programımızın genel çerçevesi,

·    Ülkemize ve insana karşı sorumluluk,

·    Mesleğimize ve meslektaşımıza karşı sorumluluk,

·    Doğa ve çevreye karşı sorumluluk,

·    Mesleki etik kurallara bağlılık,

·    Bilimsel-teknolojik gelişmelere uyum,

·    Meslek Odamıza karşı sorumluluk,

·    Üst örgütümüz olan TMMOB`ye karşı sorumluluk,

·    Demokrasi ve emek mücadelesine karşı sorumlulukla çizildi.

A) TEMEL İLKELER ve ÇALIŞMA ANLAYIŞI

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi, yürüttüğü çalışmalarda hiçbir siyasi parti,  siyasi oluşum ve ekonomik güç odağının etkisi altına girmeden; bir yanıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütü, diğer yanıyla da üyelerinin ve halkımızın çıkarlarını korumayı ve geliştirmeyi amaç edinmiş mesleki demokratik kitle örgütü niteliği taşıyan kurum anlayışını esas alacaktır. Şube birim ve organları tüm kişi ve kuruluşlarla olan ilişkilerinde Oda`yı vesayet altında bırakacak faaliyet ve ilişkilerden uzak duracaktır.

Şube Yönetim Kurulumuz; komisyonlarımızın, temsilciliklerimiz ve Şube Meclisimizin birbirleriyle uyumlu, kolektif ve üretken çalışmalar yapması için her türlü olanağı sağlayacaktır. Ortaklaşa alınan kararların hayata geçirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Oda-üye ilişkilerinde temel ilke, üyenin Odaya sahip çıkmasının ve örgütlenme içinde yer almasının sağlanmasıdır. Üyeye yönelik tüm iş ve işlemlerde kapsayıcılık ve kolaylaştırıcılık temel hedeftir.

Meslektaşlarımızın mesleki ve toplumsal ilişkilerinde, etik ve erdemli davranışları benimsemesi için çalışmalar sürdürülecektir.

Şube kaynaklarının kullanıma özen gösterilecek ve örgütlenmeye yönelik olmasına önem verilecektir.

Başta TMMOB ve İMO olmak üzere, diğer meslek kuruluşları, sendikalar ve demokratik kitle örgütleriyle işbirliği ve güç birliği kurmanın olanakları yaratılacaktır. Dayanışma ve paylaşım kültürünün yaygınlaştırılmasına özen gösterilecektir.

Etkinlik ve eylemlerimizde; mesleğimizin korunmasına, ülkenin bağımsızlığına, toplumsal barışa, ülke kaynakları ve toplum çıkarlarının gözetilmesine, demokratik taleplerin, insan hak ve özgürlüklerinin savunulmasına, bilimin yol göstericiliğine bağlı kalınacaktır.

Örgütsel alanda; Örgüt içindeki tüm sorunların çözümü ve örgütsel gelişme ile ilgili görüş ve düşünceler; temsilcilikler, Şube, İMO ve TMMOB bütünselliğini savunan demokratik bir anlayış ekseninde ele alınacaktır.

Mesleki Alanda: Mesleki uygulamaların ülke ve toplum yararı ön planda tutularak yapılması yönünde en temel koşulu;

·      Meslek alanımızdaki bilimsel ve teknolojik değişiklikleri takip etmek ve geliştirmek, uygulamadaki eksiklik ve aksaklıkları nedenleri ile birlikte tespit edip açıklamak;

·      Mühendislik etiğinin, bu kavrama uyan bireylerle yerleşeceğinin bilincinde olmak;

·      Mühendislik eğitiminin niteliğini arttırmak;

·      Meslek içi eğitim olanaklarını değişik konularla zenginleştirecek, üyelerimizin bilgi düzeylerini geliştirecek yönde çalışmalar yaparak, mesleki hizmetimizin toplumsal alana en iyi şekilde yansımasını sağlamaktır.

Bu çalışmalar sistemli bir şekilde sürdürülecektir.

Ülke ve toplum çıkarları alanında; Tüm çalışmalarımızda ülke ve toplum çıkarları korunacak; ülkemizi, meslektaşlarımızı ve mesleğimizi tehdit eden mevcut ve yeni oluşacak tüm gelişmelere karşı mücadele edilecektir. Meslek ve meslektaş sorunlarının, ülkenin ve halkın sorunlarından ayrılamayacağının bilinciyle barıştan, emekten, halktan ve demokratikleşmeden yana,  anti-emperyalist, yurtsever bir anlayış çerçevesinde çalışma yürütülecek; ırkçılığın ve gericiliğin karşısında yer alınacaktır.

Ortak yaşam alanımız olan kentimize dair söz sahibi olmak ve yaşam alanlarımızın talanına karşı etkili güç odağı olmak amacıyla kente ilişkin kapsamlı, programlı, özenli bir çalışma yürütülecektir.

B) ÖRGÜTLENME

1.Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulumuz; ülke, meslek ve meslektaş sorunların çözümü için, yasamıza, yönetmeliklerimize uygun politikalar üretecek, örgütlülüğümüzün geliştirilmesi için çaba harcayacaktır. Mesleki uygulama alanlarında gelişmiş çağdaş teknolojilerin kullanılması, yaygınlaştırılması, mesleki niteliğin artırılması için girişimlerde bulunacak, mesleki itibarı koruyacak, mesleki-politik hattın oluşturulmasında herhangi bir çıkar grubunun ya da politik oluşumun belirleyici olmasına izin vermeyecektir.

İMO`nun politikalarıyla uyumlu kararlar alacak, Şube Genel Kurulu, İMO Genel Kurulu ve TMMOB Genel Kurulu, Şube Danışma Kurulu kararları doğrultusunda faaliyet yürütecek; ihtiyaç duyulan mevzuat değişikliklerinin gerçekleşmesi yönünde ortak çalışmalar yürütecektir.

Tüm mesleki-politik çalışmalarında ülkemizin demokratikleşmesi, sosyal devlet uygulamalarının yaygınlaştırılması, ülkemizin siyasal ve ekonomik bağımsızlığın korunması ile Cumhuriyet değerlerine saygıyı esas alacaktır.

Bu amaçla, Yönetim Kurulumuz asıl ve yedek üyelerinin birlikte çalışması sağlanıp, etkin ve üretken hale getirilecektir.  İMO`nun demokratik geleneği gereği, Yönetim Kurulu tek belirleyici olarak değil, işleyişi kolaylaştıran, organizasyon yapan bir kurul olarak çalışmalarını sürdürecektir.

2.Danışma Kurulu

Danışma Kurulu, mesleki-politik hattın içinde bulunan sorunları görüşür, bu çerçevede şube çalışmalarıyla ilgili eğilim belirler, şube-temsilcilik-üye ilişkisinin düzenlenmesi doğrultusunda tartışma yürütür. Danışma Kurulunda tartışılarak olgunlaşan tavsiye niteliğindeki görüşler, Şube Yönetim Kurulunun gündemine alınarak, kapsamlı olarak değerlendirilir.

Danışma Kuruluna katılacak üyeler, Odamızın Şube Danışma Kurulu mevzuatına uygun olarak belirlenir.

Danışma Kurulu toplantısı, dönem içerisinde en az 4 (dört) kez yapılır.

3. İl ve İlçe Temsilcilikleri

İl ve İlçe temsilciliklerinin belirlenmesinde,  İMO`nun ilgili yönetmelik hükümleri uygulanacak, atamalarda üyelerin eğilimi dikkate alınacaktır.

Temsilcilikler, Odamızın çalışmalarının kendi il-ilçe sınırlarında uygulanmasından sorumludur, çalışmalarını ilgili yönetmeliğe uygun olarak yürütür.   

4.İşyeri Temsilciliği

Örgütlenme çalışmasının önemli ilişki ve bilgi ağını oluşturan işyeri temsilciliklerinin geliştirilmesi ve yeniden yapılandırılması Şubemizin en önemli görevlerindendir. Şube üyelerinin tüm çalışma alanları, İMO`nun örgütlenmesinin gerekli olduğu yerlerdir. İşyeri temsilciliği uygulaması, meslektaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu tüm kamu ve özel sektör işyerlerinde hayata geçirilecektir. Meslektaşlarımız sorunlarla karşılaştıklarında, üyelerimize sahip çıkmamızı sağlayacak olan bu birimlerimiz, örgütlenme ağımızın önemli parçaları olacaktır.

Hem özel hem de kamu sektöründe çalışan mühendislerle periyodik toplantılar düzenlenerek sorunların tespiti ve çözümü için örgütsel yapı geliştirilmesi hedeflenmektedir.

a) Özel Sektör İşyeri Temsilcilikleri:

Meslek alanımızın yapısı gereği özel sektörde çalışan inşaat mühendisleri sürekli hareket halindedirler. Çok az sayıda meslektaşımız bir işyerinde uzun yıllar çalışabilmektedir. Bu durum özel sektörde çalışan meslektaşlarımızı sürekli iş arama durumu ile karşı karşıya bırakmaktadır. Özel sektörde büro ve şantiyelerde çalışan meslektaşlarımızın sorunları ile ilgilenilecek,  ilgili özel sektör işyerlerine ulaşılacak, birimlerde yeni işyeri temsilcilikleri ve bağlantıları kurulacaktır.  Özel sektörde özellikle istihdamın daraldığı son yıllarda işsizliğin yaygınlaşması ile birlikte çalışma koşulları ve özlük hakları konusunda mağduriyetler yaşanmaktadır. Meslektaşlarımızın sosyal güvenlik ve özlük hakları konusunda düzenlemeler yapılması için çalışılacaktır.

b) Kamu İşyeri Temsilcilikleri:

Genel olarak büro ve şantiyelerde kontrol personeli tarzında istihdamların yapıldığı kamuda, meslektaşlarımızın ağır sorunları bulunmaktadır. Sorunların çözümünün örgütlü olmaktan geçmekte olduğunun bilinciyle kamuda temsilciliklerle ilişkiler canlı tutulacaktır. Torba Yasa ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile birlikte kamu çalışanı mühendislerin özlük hakları,  sosyal güvenceleri ve çalışma koşullarının daha da kötüye gittiği gerçeğinden hareketle İMO, TMMOB ve Emek Platformunun oluşturduğu eksende olumsuzluklara karşı etkin ve örgütlü bir mücadele yürütülecektir.

5. Diğer Oda Şubeleri, TMMOB İl Koordinasyon Kurulları

Adana Şubesi olarak diğer Oda Şubeleriyle birlikte mesleki ve teknik konularda ortak çalışma yapılacaktır. Şubemizin etkinlik bölgesindeki tüm illerin sorunlarına ilişkin TMMOB İl Koordinasyon Kurulu çalışmaları içerisinde mesleki alanımız ve bilgi birikimimiz çerçevesinde etkin bir şekilde yer alınacaktır

Ülkemizde yaşanan siyasi gelişmeler ve toplumsal olaylara karşı bölgemizde, TMMOB`ye bağlı odalar olarak, mesleğimiz ve meslektaşımızın sorunlarının çözümü ve halkımızın çıkarları doğrultusunda ortak tavır belirlemek ve mühendislik disiplinleri arasında güç birliği için Adana İl Koordinasyon Kurulunun güçlendirilmesine katkı sunulacaktır.

Kentimizle ilgili sorunların çözümü doğrultusunda çalışma yürütülmesi ve kentteki yanlış uygulamalara karşı baskı odağı oluşturulması için TMMOB Adana İKK çalışmalarında etkin olunacaktır.

6) Öğrenci Örgütlenmesi; genç-İMO

Mühendislik eğitimi gören öğrencilerin İnşaat Mühendisleri Odasını ve mesleği yakından tanımalarını temin etmek, gençlerde mesleki ve ülke yararı gözeten anlayışın gelişmesine katkı sunmak önemli hedeflerimizdendir.  Bu doğrultuda genç-İMO örgütlenmesinin geliştirilmesi yönünde aktif bir çalışma yürütülecektir.

Öğrencilerimizin panel, seminer, konferans, sempozyum gibi faaliyetlere katılmaları teşvik edilecektir. Mesleki gelişmelerine katkı amacıyla genç-İMO öğrencilerine yönelik kurs, teknik gezi vb. çalışmalar düzenlenecektir. genç-İMO`nun mesleki, sosyal ve toplumsal konularda etkinliğinin artırılması amacıyla, Şube Yönetim Kurulu`nun onayıyla gerçekleştireceği etkinlikleri programlaması teşvik edilecektir.

7) Şube Komisyon ve Kurulları  

Üyelerin katılımını ve üretkenliği sağlayan, Şube çalışmalarının daha etkin, geniş kapsamlı olmasına katkı sağlayacak, Şube çalışma programına uygun, ilkeleri belirlenmiş, katılımcıların emek ve görüşlerine saygıyı esas alan komisyonlar oluşturulacaktır. Komisyonların etkin çalışabilmesi için komisyonların önüne somut projeler çıkartılarak, kent ve mesleki alanlarımıza ilişkin verimli çalışmalar gerçekleştirilecektir.

23.Çalışma Dönemi içinde yer alacak olan komisyonlarımız ve amaçları:  

·         Örgütlenme Komisyonu;

Şube yönetim organlarında geçmiş dönemlerde yer alan üyelerimizin katılımıyla oluşturulur. Örgütlenmeyi ilgilendiren konularda çalışmalar yaparak Şube örgütlenmesini geliştirmek ve Şube-üye ilişkilerini üretken kılmak hedeflenmektedir.

·         Teknik Danışma Komisyonu;

Mesleki alanda ve kentimizi ilgilendiren konularda teknik bilgi ve birikimi arttırmak, Şubemize başvuran meslektaşlarımızın ve vatandaşlarımızın sorunlarına doğru ve sağlıklı çözüm önerileri sunabilmek, kentimizde yapılmakta olan ya da planlanan altyapı ve üstyapı yatırımlarına ait projelerin takipçisi olmak, kent sorunlarını tespit etmek ve çözümler önermek,  kentleşmenin geliştirilmesine yönelik görüş ve öneriler oluşturmak.

·         Kentsel Dönüşüm Komisyonu;

Kentsel dönüşüm yasa ve uygulamalarına ilişkin araştırma yapmak, bilgileri kamuoyuyla paylaşmak, Adana`daki kentsel dönüşüm ve riskli alanlar üzerine detaylı araştırmalar yapmak, gelişmeleri takip etmek, kamuoyundan gelen sorun ve sorular çerçevesinde aydınlatıcı toplantı düzenlemek, ilgililerin ve kamuoyunun doğru bilgilere ulaşmasını temin etmek.

·         Kadın İnşaat Mühendisleri Komisyonu;

Kadın mühendislerin iş yaşamında, meslek örgütlerinde ve hayatın tüm alanlarında yaşadığı sorunlara birlikte çözüm üretmek doğrultusunda çalışmalar yapmak, ülkedeki kadın sorunun çözümü doğrultusunda kamuoyunda etki yaratıcı olmak;  bu çalışmaları Odamız ve TMMOB Adana İKK Kadın Çalışma Grubu çalışmaları ile bütünleştirmek.  

·         Meslek İçi Eğitim Kurulu;

Bölgemizde bulunan inşaat fakülteleri ile birlikte meslektaşlarımızın mesleki gelişimini ve yeni teknolojiler hakkında bilgilendirilmesini sağlamak, meslek içi kurs, eğitim, seminer, panel, sempozyum düzenlemesi konusunda Şube Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve düzenlemelerde aktif rol almak.

·         Genç İnşaat Mühendisleri komisyonu

Odaya yeni kayıt yaptıran genç inşaat mühendisleri ile kayıt tarihlerine göre periyodik toplantılar yaparak Oda ve Şube çalışmaları hakkında bilgi vermek, sorunlarına eğilmek, yeni kayıt yaptıran üyelerin şubeyle bağlarını güçlendirmek.

·         Yerel Yönetimleri ve Yatırımları İzleme Komisyonu

Kentimizde yapılmakta olan ya da yapılması planlanan altyapı ve üstyapı yatırımlarına ait projelerin takipçisi olmak, bu projelere ilişkin değerlendirmeler yaparak bilgileri paylaşmak.  Yerel yönetimlerin faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek; kent sorunlarını tespit etmek ve çözümler önermek,  kentleşme ve imar hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik görüş ve öneriler oluşturmak.

·         Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu;

Üyelerimizin sosyal ve kültürel alanlarda bir araya gelmesini temin edecek etkinlikler, geziler düzenleyerek meslektaşlarımız arasında diyalog ve dayanışmayı arttırmak, üye- şube ilişkisini geliştirmek.

  

C) ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Üye Sorunları Konusunda Çalışmalar

Güncel ve toplumsal sorunların, toplumun bir parçası olan üyelerimize yansımalarının gerçekçi bir belirlemesi yapılarak, bu sorunlara çözüm getirilmesine yönelik etkili çalışma yöntemleri geliştirilecektir.

Üye sorunları aşağıdaki başlıklar halinde ele alınarak, çözümleri ile ilgili çalışmalara ağırlık verilecektir:

·         Kamuda çalışan üyelerin sorunları

·         Özel kuruluşlarda ücretli çalışan üyelerin sorunları

·         İşsiz üyelerin sorunları

·         Proje üreten üyelerin sorunları

·         Yapı denetim firmalarında çalışan üyelerin sorunları

·         Mühendislik ve müşavirlik hizmetleri veren büroların sorunları

·         Meslek etiğine ilişkin sorunlar

·         Emekli üyelerin sorunları

Mesleki Çalışmalar

Mesleki uygulamaların ülke ve toplum yararı ön planda tutularak yapılmasını temin etmek amacıyla, meslek alanımızdaki norm ve standartlardaki değişikliklerin ve gelişmelerin takip edilmesi, uygulamadaki eksiklik ve aksaklıkların nedenleri ile birlikte tespit edilerek çözüm önerileri geliştirilmesi, mühendislik etiği kavramının yerleşmesine katkıda bulunulması yönünde çalışmalar hayata geçirilecektir.

Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, yeni gelişme ve gereksinimlere bağlı olarak, üyelerimizin tüm mesleki çalışma süreçlerinde etkin ve katılımcı bir anlayışın yaşama geçirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.

Mesleki Eğitim

23. Dönem Yönetim Kurulumuz; meslektaşlarımızın yeni gelişmeleri takip edebileceği, mesleki bilgi birikimini arttırıcı, çalışma hayatında daha verimli olmasına katkı sağlayacak olan meslek içi eğitimi daha yaygın bir şekilde üyelerine ulaştırmayı hedeflemektedir.

İçinde bulunduğumuz dönemde mevcut eğitim sistemimiz ve hızla artan üniversite sayımız nedeni ile planlayan, araştıran, sorgulayan ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilen bir mühendislik formasyonunun verilemiyor olması meslek içi eğitimin önemini daha da artırmaktadır. Bu bağlamda şube organları ve Oda-Üniversite ilişkileri de değerlendirilerek, kurs, seminer, vb. yollarla düzenli, sistematik daha güçlü eğitim programları geliştirilerek üyelerimize sunulacaktır. 

Öğrenci Üye Faaliyetleri /genç-İMO Örgütlülüğü Konusunda Çalışmalar

Bölgemizdeki üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel sorunlarına demokratik ve bilimsel üniversite ekseninde çözüm üretmek, bu süreçte meslek Odalarını tanımalarını ve Oda faaliyetleri içinde yer almalarını sağlamak Şubemizin görevidir. 

Şubemiz öğrenci üyelerimizi örgütlenmemizin ana unsurlarından biri olarak görmektedir. Üniversite ve sınıf temsilciliklerinin daha etkin çalışma yapmaları teşvik edilecek ve bu çalışmalar desteklenecektir. Öğrenci üyelerin mesleki ve sosyal gelişimlerine katkı sunabilmek amacıyla seminer, forum, teknik gezi vb. etkinlikler düzenlenecektir. Öğrencilere staj yeri bulunması için üniversiteler, kamu kurumları ve özel sektörle işbirliği içerisinde çözümler üretilecektir.

Öğrenci üyelerin mesleki gelişmelerine katkı sunacak çalışmaların yanı sıra onların yaşadıkları kenti, bir parçası oldukları toplumu önemseyen, demokratik düşüncelere sahip, etik ilkelere bağlı bireyler olmaları yönünde gelişimlerine katkı sunacak çalışmalar hayata geçirilecektir.

Kent Sorunları ile İlgili Çalışmalar

Kentimizde mesleğimizi de yakından ilgilendiren imar, altyapı, ulaşım, deprem önlemleri, kentsel dönüşüm vb. konulardaki sorunlara aktif bir şekilde müdahil olunacaktır.  Kamuoyunu bilgilendirecek, uygulanan politikalara yönelik bilimsel ve halk yararına tavır geliştirilmesini sağlayacak çalışmalar hayata geçirilecektir.  Komisyon çalışmalarımızın ve İl Koordinasyon Kurulu`nun katkılarıyla kentimizin yaşanılabilir bir kent olması için çalışma yürütülecektir.

Yatırımların İzlenmesi

Bölgemizde proje ve gerçekleşme aşamasında olan tüm yatırımlar, yerel yönetimlerin icraatları, kamusal sorumluluk anlayışımızla etkin olarak izlenecektir. Yapılan yatırımların, proje kriterleri, ihale ediliş tarzı ve inşaat kalitesi açısından yapılacak bu izleme her türlü sübjektivizmden uzak,  meslek etiği ve ülke çıkarları açısından yüklenilen sorumlulukla yapılacaktır.

Yatırımlar hakkındaki görüşlerimiz meslektaşlarımıza, ilgili kurumlara ve kamuoyuna duyurulacaktır.

Kamusal Çalışmalar

Kapitalizmin küreselleşme ideolojisinin, ülkemiz, meslektaşlarımız, mesleğimiz üzerindeki tahribatlarına karşı durulacak, sorunlar tespit edilecek ve en açık şekilde ortaya konularak bu bilgilerin periyodik ve anlaşılır bir şekilde en geniş kitlelere ulaştırılması için çalışmalar yapılacaktır.

Mühendislik mesleğinin gelişmesi, meslek mensuplarının hak ve yetkilerinin korunması,  yapı üretiminin sağlam, ekonomik ve ülke çıkarlarının gözetilerek sürdürülmesini sağlamak,  meslektaşlarımız, ülkemiz ve halkımızın çıkarlarının korunması, önemli sorumluluklarımız arasında bulunmaktadır.

4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu yayımlandığı 2001 yılından bu yana birçok değişikliğe uğramıştır. Meslektaşlarımızın önemli bir kesimi yapı denetim firmalarında kontrol mühendisi ve uzman denetçi olarak hukuki sorumluluk altında çalışmaktadır. Meslektaşlarımıza, maddi ve mesleki yaptırımlara maruz kalmalarının engellenmesi için mevzuat ve aldıkları hukuki sorumlulukların sonuçlarına ilişkin eğitim verilmesi planlanacak, yapı denetim firmaları ve çalışanları ile düzenli toplantılar gerçekleştirilerek konu güncel tutulacaktır.

Yapı denetiminin önemi ve deprem bilinci oluşturulması konusunda kamuoyunu bilinçlendirecek çalışmalar yapılacaktır. İlimizdeki ilgili yetkili kurumlarla ortak çalışma yürütülerek mevcut yapı stokunun durumun saptanması yönünde çalışmaların organize edilmesine gayret edilecek ve bu çalışmalar içinde bilfiil yer alınacaktır.

İnşaat işkolu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda çok tehlikeli iş sınıfında olup yaşanan birçok iş kazası bu tehlikeyi gözler önüne sermektedir.  Meslek alanımızı yakından ilgilendiren İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı konusunda 23. Dönem Yönetim Kurulumuz kapsamlı çalışma yürütecektir. İş kazalarının en aza indirilmesi, meslektaşlarımızın ve işçilerimizin güven içinde çalışmasının sağlanması amacıyla İSG konusunda eğitim faaliyetleri programlanacak,  konu kamuoyunda güncel tutularak, konunun tüm paydaşları ile ortak bir mücadele yürütülecektir.

Söyleşi, Seminer, Konferans, Sempozyum ve Etkinlikler

Üyelerimizin etkin katılımını sağlayan; Oda ve Şubemiz adına programlanacak etkinlikler gerçekleştirilecektir. Yapı denetimi, kent sorunları, Geoteknik, İşçi Sağlığı ve Güvenliği, deprem ve diğer mesleki ve ülke gündemini ilgilendiren konularda konferans, panel, çalıştay gibi çalışmalar; üyelerimizin, danışma kurulunun önerileri de dikkate alınarak düzenlenecektir.

Üniversite ile İlişkiler

Bölgemizdeki üniversitelerin ilgili bölümleri ile ilişkiler güçlendirilecek, etkin işbirliği içinde olunacaktır. Üniversitenin uygulamakta olduğu eğitim programının güncel gereksinimler ışığında gözden geçirilmesine katkı sağlanmaya çalışılacaktır.

Hukuksal Konular

Baro ile ilişki kurularak, uzman hukukçular aracılığıyla, gerek kurumsal gerekse de üyelerimize yönelik hukuki sorunların, daha hızlı ve ekonomik çözümü doğrultusunda çalışmalar yapılacaktır.  Gerektiğinde Oda hukuk biriminden destek sağlanacaktır. Meslektaşlarımızın çalışma yaşamlarında uymak zorunda oldukları yasa, yönetmelikler konusunda Adana Barosu ile ortak seminerler programlanacaktır.

Basın Yayın

Internet ortamı da etkin olarak kullanılarak, programda yer alan tüm çalışmalarımızın üyelerimize ve ilgili kamuoyuna süreli ve süresiz araçlarla duyurulması sağlanacaktır. Üyelerimizi yeni gelişmelerden haberdar eden, Oda`nın çalışma alanıyla ile ilgili konularda uzmanlarca hazırlanan eserlerin yayın olarak değerlendirilmesi sağlanacaktır.

Şubemizin mesleki ve kentimizi ilgilendiren konulardaki çalışmalarının kamuoyuna aktarılması sağlanacak, kentimizdeki sorunların çözümüne yönelik yetkilileri uyarıcı, kamuoyunu aydınlatıcı açıklamalar yapılacaktır. Bu çalışmalar geliştirilerek sürdürülecektir.

Kütüphane

Üyelerimizin gereksinimlerine yanıt verebilecek, yerli ve yabancı yayınları ile çalışma alanımızla ilgili tüm diğer standart, yönetmelik ve şartnamelerinde bulunduğu, üyelerimizin istediğine kolaylıkla ulaşabileceği kütüphanemizin zenginleştirilmesine çalışılacaktır.

Kitap Satışı

Oluşturulacak bir kitap satış reyonu ile ulusal veya uluslararası yayınların üyelerimize ve öğrencilere ekonomik maliyetlerle ulaşması sağlanmaya çalışılacaktır.

Muhasebe Birimi

Şubemizde yürürlükteki Oda mevzuatına ve mevcut programımızın önceliklerine uygun,  izlenebilir saydam bir muhasebe sistemi uygulanmaktadır. Üyelerin güncel işlemlerinde kolaylık sağlanmasına özen gösterilecektir.

Arşiv Dokümantasyon Birimi

İMO Adana Şube üyelerinin kimlik ve iletişim bilgilerinin yanı sıra, mesleki çalışma ve uzmanlık bilgilerine ulaşılacak, yeni iletişim araçlarından da yararlanarak üyeye etkin erişim sağlanacaktır. Bu şekilde ortak bir örgütsel hafıza oluşturulmaya çalışılacaktır.

Tasarruf Tedbirleri

Siyasi iktidar tarafından yapılan yönetmelik değişikliklerinin Şubemizin mali yapısını etkilediğini gerçeğinden hareketle, ekonomik konulara özenle dikkat edilecektir. Tüm üyelerimizin bu konuda bizlere destek vereceklerine inancımız tamdır.

Saygılarımızla,

  

23. Dönem Yönetim Kurulu

 

Dosyalar

23. Dönem çalışma Programı (121 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Sayfayı Yazdır

   

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
NECATİBEY CADDESİ NO:57 KIZILAY-ANKARA
TEL : +90 312 294 30 00   FAKS : +90 312 294 30 88