SİM YÖNETMELİĞİ

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Serbest İnşaat Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği 

Resmi Gazete 27.01.2005/25981 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Madde 0001: Amaç 

Bu Yönetmeliğin amacı, serbest çalışan ve inşaat mühendisliği hizmetleri üreten kişi ve kuruluşların mesleki etkinliklerinin gelişmesini, üretilen hizmetlerin İnşaat Mühendisleri Odası ilkeleri ile ülkemizde geçerli diğer standartlara uygunluğunu, meslek içi haksız rekabetin önlenmesini, mesleki deneyim ve yeterliklerin arttırılmasını, ülkemizin inşaat mühendisliği alanındaki bilimsel, teknik kapasitesinin tespitini ve güncellenmesini, mesleki değerlendirmeye esas sicillerin tutulmasını ve bu konuların denetim altına alınmasını sağlamak amacıyla yapılacak belgelendirme ve denetimlerin usul ve esaslarını düzenlemektir. 

Madde 0002: Kapsam 

Bu Yönetmelik, serbest çalışan ve inşaat mühendisliği hizmetleri üreten kişi ve kuruluşların hizmetlerinin belirlenmesi, bu hizmetlere ilişkin kayıtların tutulması ve belge düzenlenmesi, verilen belgelerin yenilenmesi (…)(1) ile serbest inşaat mühendisliği hizmetlerinin denetimine ilişkin hususları kapsar. 

(1) (Bu kısımda yer alan "ve kredilendirilmesi" ibaresi; 27.08.2009 tarih ve 27332 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Yönetmeliğin 12 nci maddesiyle madde metninden çıkarılmıştır.) 

Madde 0003: Dayanak 

Bu Yönetmelik, 27.01.1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanarak hazırlanmıştır. 

Madde 0004: Tanımlar 

Bu Yönetmelikte geçen; 

Birlik: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini (TMMOB), 

Oda: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odasını (İMO), 

Üye: İnşaat Mühendisleri Odası üyesini, 

Şube: İnşaat Mühendisleri Odası şubelerini, 

Serbest inşaat mühendisi: Serbest inşaat mühendislik hizmetlerinden birini veya bir kaçını ücreti karşılığında, kendi hesabına veya kamu kurum ve kuruluşları dışında bir gerçek ya da tüzel kişi hesabına ücretli veya ortak bir bağlantı içinde yapan inşaat mühendisini (SİM), 

Serbest yapı denetçisi: (08.09.2007 tarih ve 26637 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle değişen şekli.) 29.06.2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun çerçevesinde kurulmuş ve faaliyet gösteren yapı denetim kuruluşlarında proje denetim mühendisi veya yapı denetim mühendisi olarak mühendislik hizmeti veren kişileri (SYD), 

Serbest inşaat mühendisliği hizmetleri iş yeri tescil belgesi: Bir gerçek ya da tüzel kişinin serbest inşaat mühendisliği hizmeti verebilmesi için iş yerini İnşaat Mühendisleri Odasına tescil ettirerek aldığı belgeyi (İTB), 

MDK: Mesleki değerlendirme kurulunu 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Serbest İnşaat Mühendisliği Uzmanlık Alanları ve Hizmetleri 

Madde 0005: Serbest inşaat mühendisliği uzmanlık alanları 

Serbest inşaat mühendisliği uzmanlık alanları şunlardır: 

a. Yapı uzmanlık alanı; 

1. Betonarme yerüstü ve yer altı yapılar, 

2. Çelik ve ahşap yapılar, 

3. Prefabrik yapılar. 

b. Geoteknik uzmanlık alanı; 

1. Zemin etüt raporları, 

2. Zemin iyileştirmeleri. 

c. Ulaştırma uzmanlık alanı; 

1. Karayolları, 

2. Demiryolları, 

3. Metro ve hafif raylı sistemler, 

4. Trafik düzenlemeleri. 

ç. Hidrolik ve su kaynakları uzmanlık alanı; 

1. Barajlar, 

2. Akarsu iyileştirme ve göletler, 

3. Sulama ve kurutma sistemleri, 

4. İçme suyu ve kanalizasyon sistemleri, 

5. Boru hatları. 

d. Kıyı liman uzmanlık alanı; 

1. Dalgakıran, limanlar ve iskeleler, 

2. Deniz deşarj sistemleri, 

3. Sahil tahkimatı. 

e. Yapım yönetimi ve yapı işletmesi uzmanlık alanı; 

1. İnşaat yönetimi, 

2. İş güvenliği. 

f. Yapı malzemeleri uzmanlık alanı. 

Madde 0006: Serbest inşaat mühendisliği hizmetleri 

Serbest inşaat mühendisliği hizmetleri şunlardır: 

a. Etüt-proje ve danışmanlık hizmetleri; 

1. Etüt ve fizibilite hizmetleri, 

2. Planlama hizmetleri, 

3. Projelendirme hizmetleri, 

4. Araştırma ve geliştirme hizmetleri, 

5. Keşif-şartname-ihale dosyası düzenleme hizmetleri, 

6. Hakediş ve kesin hesap hizmetleri, 

7. Mesleki kontrollük hizmetleri, 

8. Çevresel etki değerlendirme hizmetleri. 

b. Yapım hizmetleri; 

1. Yapım yöneticiliği, 

2. Şantiye yöneticiliği, 

3. İş güvenliği yöneticiliği, 

4. Saha yöneticiliği. 

c. Denetim hizmetleri; 

1. Yapı denetim mühendisliği hizmetleri, 

2. Teknik uygulama sorumluluk hizmetleri. 

ç. Laboratuar hizmetleri; 

1. Yapı malzeme laboratuarı, 

2. Zemin mekaniği laboratuarı. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Sorumluluklar (1) 

(1) ("Kredilendirme" olan bölüm başlığı; 27.08.2009 tarih ve 27332 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle "Sorumluluklar" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.) 

Madde 0007: SİM belgeli inşaat mühendislerinin sorumlulukları 

(27.08.2009 tarih ve 27332 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle başlığı ile birlikte değişen şekli.) SİM belgeli inşaat mühendislerinin sorumlulukları şunlardır: 

a. Serbest inşaat mühendisliği hizmetlerinin yürütülmesi sırasında, standartlar, fen, sanat ve sağlık kuralları ile ilgili bütün mevzuat hükümlerine uymak, 

b. Serbest inşaat mühendisliği hizmetlerinin yürütülmesi sırasında, mesleki esaslar ile ülke ve toplum yararlarını gözetmek, 

c. Oda tarafından düzenlenen meslek içi eğitim faaliyetlerine katılmak, 

ç. Meslek şeref ve haysiyetine uygun davranmak, 

d. Meslek mensupları arasında haksız rekabete neden olacak davranışlarda bulunmamak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Belgelendirme 

Madde 0008: Serbest inşaat mühendisliği belgesinin verilmesi 

(27.08.2009 tarih ve 27332 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Yönetmeliğin 3 üncü 

maddesiyle değişen şekli.) Serbest inşaat mühendisliği belgesi verilmesinin koşulları 

şunlardır: 

a. Oda üyesi olması ve üyelik borcunun bulunmaması, 

b. TMMOB veya Oda tarafından herhangi bir mesleki kısıtlamaya uğramamış olması, 

c. Oda yönetim kurulunca belirlenen SİM belgesi tescil bedelini ödemiş olması. 

Gerekli koşulları taşıyanların, çalışacağı ilin/ilçenin bağlı bulunduğu İMO şube veya temsilciliğine belge alacakları uzmanlık alanı veya alanlarını da belirterek yazılı olarak başvurmaları ve aşağıdaki belgeleri vermeleri gerekir; 

a. Özgeçmişi, 

b. Başvuru formu, 

c. Tescil bedeli makbuzu, 

ç. İmza beyannamesi, 

d. Yetki ve sorumluluklarını da belirtmek kaydıyla çalıştığı ya da bitirdiği işlerin listesi ve belgeleri, 

e. Sahip olduğu akademik unvanlara ait belgeler. 

Madde 0009: Serbest yapı denetçisi belgesi verilmesi 

(27.08.2009 tarih ve 27332 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Yönetmeliğin 4 üncümaddesiyle değişen şekli.) Serbest yapı denetçisi belgesi verilmesinin koşulları şunlardır: 

a. Oda üyesi olması ve üyelik borcunun bulunmaması, 

b. TMMOB veya Oda tarafından herhangi bir mesleki kısıtlamaya uğramamış olması, 

c. En az 12 yıllık mesleki deneyiminin olması, 

ç. Oda yönetim kurulunca belirlenen SYD belgesi tescil bedelini ödemiş olması. 

Gerekli koşulları taşıyanların, çalışacağı ilin/ilçenin bağlı bulunduğu İMO şube veya temsilciliğine belge alacakları uzmanlık alanı veya alanlarını da belirterek yazılı olarak başvurmaları ve aşağıdaki belgeleri vermeleri gerekir; 

a. Özgeçmişi, 

b. Başvuru formu, 

c. Tescil bedeli makbuzu, 

ç. İmza beyannamesi, 

d. Yetki ve sorumluluklarını da belirtmek kaydıyla çalıştığı ya da bitirdiği işlerin listesi ve belgeleri, 

e. Sahip olduğu akademik unvanlara ait belgeler. 

Madde 0010: Serbest inşaat mühendisliği belgesi ve serbest yapı denetçiliği belgesinin yenilenmesi 

SİM ve SYD belgesinin geçerliliğini koruyabilmesi için 2 yılda bir Oda tarafından onaylanması zorunludur. SİM veya SYD belgesinin süresi dolmuş olan ve yenilenmesini isteyen SİM veya SYD lere ait belgeler, ilgili SİM veya SYD nin başvurusu üzerine ve aşağıdaki koşulları taşıması halinde yenilenir: 

a. Oda üyeliğini koruyor olması ve üyelik borcunun bulunmaması, 

b. TMMOB veya Oda tarafından herhangi bir mesleki kısıtlamaya uğramamış olması, 

c. Oda Yönetim Kurulunca belirlenen yenileme bedelini(1) ödemiş olması, 

ç. (27.08.2009 tarih ve 27332 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Yönetmeliğin 12 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.) 

d. (27.08.2009 tarih ve 27332 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Yönetmeliğin 12 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.) 

Gerekli koşulları taşıyanların, çalıştığı ilin/ilçenin bağlı bulunduğu İMO Şube veya Temsilciliğine yazılı olarak başvurarak aşağıdaki belgeleri vermeleri gerekir; 

a. Yenileme formu, 

b. Yenileme bedeli (2) makbuzu, 

c. (27.08.2009 tarih ve 27332 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Yönetmeliğin 12 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır) 

ç. (27.08.2009 tarih ve 27332 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Yönetmeliğin 12 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır) 

d. (27.08.2009 tarih ve 27332 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Yönetmeliğin 12 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır) 

(1) (Bu kısımda yer alan "harcını" ibaresi; 27.08.2009 tarih ve 27332 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Yönetmeliğin 5 inci maddesiyle metinde görüldüğü şekilde değiştirilmiştir.) 

(2) (Bu kısımda yer alan "harcı" ibaresi; 27.08.2009 tarih ve 27332 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Yönetmeliğin 5 inci maddesiyle metinde görüldüğü şekilde değiştirilmiştir.) 

Madde 0011: Başvuru kabulü ve değerlendirilmesi 

Başvuru ya da yenileme belgeleri Şubeler aracılığı ile İMO merkezine gönderilir. Şubeler belgelerin düzenli ve eksiksiz kabulünden ve gönderilmesinden sorumludur. Şubeler belgelerin bir örneğini kendi arşivinde tutar ve asıllarını kendi görüşleriyle birlikte İMO merkezine gönderir. 

Başvurular mesleki değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilir. (1) SİM veya SYD 

belgesi verilmesi ya da yenilenmesi uygun bulunanların belgeleri İMO merkezi tarafından hazırlanır ve ilgili Şubesine gönderilir. Uygun bulunmayanların belgeleri Mesleki Değerlendirme Kurulu tarafından hazırlanan gerekçesiyle birlikte Şubesine gönderilir. Başvuruları kabul edilmeyenlerin tescil veya yenileme harçları iade edilir. 

(1) (Bu kısımda yer alan "Başvurular Mesleki Değerlendirme Kurulu tarafından Ek`te belirtilen kredilendirme esasları çerçevesinde değerlendirilir." şeklindeki cümle; 27.08.2009 tarih ve 27332 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Yönetmeliğin 6 ncı maddesiyle metinde görüldüğü şekilde değiştirilmiştir.) 

Madde 0012: Yetkin inşaat mühendislerinin başvurusu 

Oda tarafından verilen Yetkin İnşaat Mühendisi unvanına sahip kişilerin, SİM veya SYD belgesi almak ya da belgesini yenilemek üzere başvurması halinde, yapmış olduğu işlerin listesinin dışında, kendisinden herhangi bir belge istenmeksizin SİM veya SYD belgesi verilir ya da eski belgesi yenilenir. 

Madde 0013: İtiraz 

SİM veya SYD belgesi almaya hak kazanamayanlar ya da belgesi yenilenmeyenler, Oda Yönetim Kuruluna itiraz edebilir. Oda Yönetim Kurulu, Mesleki Değerlendirme Kurulunun görüşünü de alarak itirazı bir ay içerisinde sonuçlandırır. Yönetim Kurulunun vereceği karar kesindir. Belgesi verilmeyen ya da yenilenmeyenlerin, gerekçesinde belirtilen eksiklikleri gidermedikçe yeni başvuruları kabul edilmez. 

Madde 0014: Serbest inşaat mühendisliği hizmetleri iş yeri tescil belgesi verilmesi 

Serbest inşaat mühendisliği hizmetleri iş yeri tescil belgesi verilmesinin koşulları şunlardır: 

a. Oda Yönetim Kurulunca belirlenen tescil bedelinin (1) yatırılmış olması, 

b. İş yeri bir gerçek kişiye ait ise, o kişinin Odaya kayıtlı olması, 

c. (11.05.2015 tarih ve 29352 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle değişen şekli.) İş yeri adi ortaklık ise, ortaklık hisselerinin tamamının SİM Belgeli İMO üyelerine ait olması; işyeri tüzel kişilik ise, hisselerinin en az yüzde elli biri (% 51) TMMOB`ne bağlı Odalara kayıtlı kişilere ait olması ve aşağıdaki koşullardan birinin sağlanması zorunludur; 

1) Ortaklardan en az birinin % 20 (yüzde yirmi) hisse oranının altında olmamak üzere SİM Belgeli İMO üyesi olması, 

2) Tüm ortakların hisselerinin %20 (yüzde yirmi) oranının altında olması durumunda, SİM Belgeli İMO üyesinin ortaklık payının en yüksek hisse sahibinden az olmaması. 

ç. (26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle değişen şekli.) (c) bendindeki hisse dağılımına sahip olmayan vakıf ya da kamu kuruluşları ile anonim ve limited şirketler, en az on (10) SİM belgeli inşaat mühendisini bünyesinde çalıştırmaları koşuluyla, İTB almak için Oda Yönetim Kuruluna başvurabilir. Bu kuruluşların tescili, Mesleki Değerlendirme Kurulunun görüşü de alınarak İMO Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. 

d. (27.08.2009 tarih ve 27332 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Yönetmeliğin 7 nci maddesiyle eklenmiştir.) İTB sahibi işyeri, özellik gerektiren projeler yapabilmek için uzmanlık alanında en az 3 yıl deneyimli SİM belgeli bir inşaat mühendisi çalıştırmak zorundadır. 

Gerekli koşulları taşıyanların, çalışacağı ilin/ilçenin bağlı bulunduğu İMO Şube veya Temsilciliğine yazılı olarak başvurarak aşağıdaki belgeleri vermeleri gerekir: 

a. (11.05.2015 tarih ve 29352 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle değişen şekli.) İş yerindeki SİM`in durumunu gösteren belge; 

1. (11.05.2015 tarih ve 29352 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle değişen şekli.) İş yeri ortağı SİM`in hisse oranını gösterir belge, 

2. SİM iş yerinde çalışıyor ise, son altı ayın Sosyal Sigortalar Kurumu prim bordrolarının fotokopileri, 

3. SİM iş yerinde yeni çalışacak ya da son altı ay içerisinde işe girmiş ise, İMO tarafından hazırlanan tip sözleşmenin iş yeri ile SİM arasında imzalanmış bir örneği, 

b. Tescil bedeli (2) makbuzu, 

c. Vergi levhası fotokopisi, 

ç. İş yeri adresinin beyanı ve ikametgah belgesi, 

d. İş yeri adi ortaklık ise noterden onaylanmış ortaklık sözleşmesinin bir örneği, 

e. İş yeri tüzel kişi ise, tüzel kişiliğin ana sözleşmesindeki faaliyet konuları içerisinde "mühendislik hizmetleri yapmak" ibaresinin yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi, 

f. İş yerinin bünyesinde bulundurduğu donanım ve yazılımları içeren beyanı. İTB verilmesi için yapılan başvuru evrakları Şube görüşüyle birlikte, Oda merkezine gönderilir. İTB numarası Oda merkezi tarafından verilir ve işyerinin sicili Oda merkezinde tutulur. 

(1) (Bu kısımda yer alan "harcının" ibaresi; 27.08.2009 tarih ve 27332 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Yönetmeliğin 7 nci maddesiyle metinde görüldüğü şekilde değiştirilmiştir.) 

(2) (Bu kısımda yer alan "harcı" ibaresi; 27.08.2009 tarih ve 27332 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Yönetmeliğin 7 nci maddesiyle metinde görüldüğü şekilde değiştirilmiştir.) 

Madde 0015: (11.05.2015 tarih ve 29352 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle değişen şekli.) Serbest inşaat mühendisliği hizmetleri iş yeri tescil belgesinin yıllık düzenlenmesi 

(11.05.2015 tarih ve 29352 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle değişen şekli). Serbest inşaat mühendisliği hizmetleri iş yeri tescil belgeleri her yılın 1 Aralık-31 Aralık tarihleri arasında, bir sonraki yıl geçerli olmak üzere bandrollü olarak, Oda Yönetim Kurulunca belirlenen tescil bedeli karşılığında düzenlenir. 

(11.05.2015 tarih ve 29352 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle değişen şekli.) İTB yıllık düzenlenmesi için; 

a.İş yeri bünyesinde bulunan SİM`lerinin vermiş oldukları hizmetlerin ve iş yerinin yıl içerisinde yapmış olduğu işlerin listesinin bildirilmesi, 

b. (11.05.2015 tarih ve 29352 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.) 

c.İşyeri bünyesinde bulunan SİM`lerin katılmış oldukları meslek içi eğitimlerin belgelerinin ibraz edilmesi 

zorunludur. 

(11.05.2015 tarih ve 29352 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.) 

Madde 0016: Serbest inşaat mühendisliği hizmetleri iş yeri tescil belgesi sahibinin sorumlulukları 

İTB sahibinin sorumlulukları şunlardır: 

a. Tüm gerçek ve tüzel kişiler Oda tarafından verilen İTB, SİM ve/veya SYD belgelerini işyerinin görünür bir yerine asmakla yükümlüdür. 

b. İş yerleri, mühendislik hizmetlerinin verilebilmesi için gerekli olan mekânsal olanakları sağlamak zorundadır. 

c. İş yerleri, gerekli olan araç, gereç, donanım ve yazılımlara, kendilerine ait olduğunu belgeleyecek şekilde sahip olmak zorundadır. 

ç. (27.08.2009 tarih ve 27332 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Yönetmeliğin 9 uncu maddesiyle değişen şekli.) İşyerleri, tescile esas şartlarda meydana gelen değişiklikleri, değişiklik tarihi esas alınarak en geç bir (1) ay içersinde bağlı bulundukları şubeye bildirmek zorundadır. 

d. (27.08.2009 tarih ve 27332 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Yönetmeliğin 9 uncu maddesiyle eklenmiştir.) İş yerleri, bünyelerinde yer alan SİM belgeli inşaat mühendislerinin Oda tarafından düzenlenen meslek içi eğitimlere katılmalarını sağlamakla yükümlüdür. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Mesleki Değerlendirme Kurulu 

Madde 0017: Mesleki Değerlendirme Kurulunun teşkili 

Mesleki Değerlendirme Kurulu beş (5) kişiden oluşur. Oda Yönetim Kurulu, Olağan Genel Kurulun ardından üç (3) ay içerisinde, Mesleki Değerlendirme Kurulunu seçer. Mesleki Değerlendirme Kurulu meslekte en az on beş (15) yıl deneyimli üyeler arasından seçilir. Kurul ilk toplantısında kendi arasından bir başkan ve bir raportör seçer. 

Mesleki Değerlendirme Kurulunun görev süresi iki (2) yıldır. MDK ayda en az bir defa toplanmak zorundadır. Kurul, iki ay üst üste toplanamaz ise Oda Yönetim Kurulu tarafından feshedilir ve yerine yenileri seçilir. Mazeretsiz olarak iki toplantıya üst üste gelmeyen kurul üyesi çekilmiş sayılır ve Oda Yönetim Kurulu tarafından yerine yenisi atanır. 

Mesleki Değerlendirme Kurulunun oturum ücretleri Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

Madde 0018: Mesleki Değerlendirme Kurulunun görev ve yetkileri 

(27.08.2009 tarih ve 27332 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Yönetmeliğin 10 uncu 

maddesiyle değişen şekli.) Mesleki değerlendirme kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 

a. SİM ve SYD`lerin başvurularını değerlendirmek ve karara bağlamak, 

b. SİM ve SYD`lerin sicillerini tutmak, 

c. İTB almak için başvuran işyerlerinin başvurularını değerlendirmek ve karara bağlamak, 

ç. İşyerlerinin sicillerini tutmak, 

d. SİM ve SYD ve işyerleri vasıtasıyla gelen verileri değerlendirerek mühendislik uygulamaları envanteri çıkarmak ve güncellemek, 

e. Özel mühendislik proje ve uygulamalarını değerlendirmek ve Oda yönetim kurulunun onayına sunmak. 

ALTINCI BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

Madde 0019: Önlemler 

Oda, serbest inşaat mühendisliği hizmetlerinin yürütülmesinde, meslektaşlar arası haksız rekabeti önlemek, üretilen hizmetlerin nitelikli, şartname ve standartlara uygun ve ülke yararına olmasını sağlamak amacıyla gerekli görülebilecek her türlü önlemleri alır. 

Madde 0020: Denetim yetkilileri 

Şube yöneticileri, Temsilciler ve mesleki denetim görevlileri, yapılan serbest inşaat mühendisliği hizmetleri ile bu hizmetlerin üretildiği işyerlerini incelemeye ve denetlemeye yetkilidir. 

Madde 0021: Belgelerin kullanılmasının kuralları 

Belgelerin kullanılmasının kuralları şunlardır: 

a. SİM, SYD ve İTB belgesi bulunmayan, belgesini yenilemeyen, belgesi Oda tarafından süreli veya süresiz iptal edilen kişi veya kuruluşlar serbest inşaat mühendisliği ve serbest yapı denetçiliği hizmetlerini yapamaz. 

b. SİM veya SYD belgesine sahip inşaat mühendisleri birden fazla İTB ne işlenemez 

ve birden fazla işyerinde çalışamaz. 

SİM, SYD ve İTB sahibi işyerleri, bu Yönetmelik kapsamına giren tüm işlerde ve yapacağı hizmet sözleşmelerinde mesleki kanunlar ve borçlar hukuku çerçevesinde, iyi niyet kurallarına uygun olarak davranır, Oda tarafından belirlenen asgari ücret tarifelerine uyar. 

Madde 0022: Yaptırımlar, soruşturma ve yaptırımların uygulanması 

(08.09.2007 tarih ve 26637 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle başlığı ile birlikte değişen şekli.) Bu Yönetmelik kapsamında SİM, SYD ve İTB sahibi işyerleri için; 

a. SİM ve SYD`lerin, bu Yönetmelik hükümlerine uymadıklarının belirlenmesi hâlinde haklarında 10.07.2002 tarihli ve 24811 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliği gereğince işlem yapılır. 

b. İTB sahibi işyerlerinin bu Yönetmelik kapsamına giren hizmetleri yürütürken bu Yönetmelik hükümlerine uymadıklarının belirlenmesi hâlinde; 

1. Şikâyet üzerine veya denetimler sırasında belirlenen eksiklik ve/veya aykırılığın giderilmesi için şube yönetim kurulunca onbeş günden az olmamak üzere süre verilerek yazılı ihtarda bulunulur. 

2. Verilen süre içinde eksiklik ve/veya aykırılık giderilmez ise ilgili dosya Oda Yönetim Kuruluna gönderilir. Oda Yönetim Kurulu soruşturma başlatarak konunun uzmanı bir üyeyi soruşturmacı olarak belirler. Soruşturmacı tarafından İTB sahibi işyerine onbeş gün süre verilerek savunması istenir 

3. İTB sahibi işyerine tanınan onbeş günlük sürenin bitimi tarihini takiben, soruşturmacı onbeş gün içinde raporunu hazırlayarak Oda Yönetim Kuruluna verir. Raporun verilişini izleyen ilk iki olağan yönetim kurulu toplantısında o dosyayla ilgili karar verilir. 

4. Oda Yönetim Kurulu, soruşturmacı raporu doğrultusunda veya onbeş gün içinde savunma gönderilmemesi hâlinde dosyayı inceleyerek, Yönetmelik hükümlerinin ihlal edilmiş olduğuna karar verirse; nedeni oluşturan olayın içeriği ve sonuçlarına göre onbeş günden iki yıla kadar İTB`nin süreli iptaline karar verir. 

5. Tescile esas bilgi ve belgelerin Odaya verilmesinde, gerçeğe aykırı beyanda bulunulması ve/veya belgeler üzerinde tahrifatta bulunulması, tescile esas şartlarda meydana gelen değişikliklerin Odaya bildirilmemesi durumunda Oda Yönetim Kurulu tarafından İTB`nin süresiz iptaline karar verilir. Ayrıca, suç unsuru varsa Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda da bulunulur. 

6. Haklarında süreli yaptırım kararı verilen İTB sahibi işyerlerinin bu yaptırım kararına uymamaları veya aynı yaptırım ve/veya yaptırımları gerektiren Yönetmelik hükümlerini ikinci kez ihlal etmeleri durumunda Oda Yönetim Kurulu tarafından İTB`nin süresiz iptaline karar verilebilir. 

Oda, haklarında yaptırım uygulanan SİM, SYD ve İTB sahibi işyerini ve yaptırım türünü ilgili kurum ve kuruluşlara bildirir ve Oda yayın organları aracılığıyla kamuoyuna duyurur. 

Madde 0023: Geçici üye 

28.05.2004 tarihli ve 25475 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen geçici üyeler de bu Yönetmelik hükümlerine tabidir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Geçici ve Son Hükümler 

Geçici Madde 0001: 

Halihazırda İnşaat Mühendisleri Odasınca verilmiş olan Büro Tescil Belgelerinde kayıtlı bulunan Serbest Müşavir Mühendisler (SMM) ler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarı ile SİM belgesi almaya hak kazanır. 

Geçici Madde 0002: 

Mevcut Büro Tescil Belgesi sahipleri, bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun olarak 

31.03.2006 tarihine kadar mevcut belgeleri yerine Serbest İnşaat Mühendisliği İş Yeri Tescil Belgesi (İTB) ni almak zorundadır. 

Geçici Madde 0003: 

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih ile 01.01.2008 tarihleri arasında, ilk defa SİM 

veya SYD belgesi almak üzere başvuran inşaat mühendislerinden, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinde ve 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen belgeler istenmez. 

Geçici Madde 0004: 

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih ile 01.01.2008 tarihleri arasında, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen süre bir (1) yıl olarak uygulanır. 

Geçici Madde 0005: 

(27.08.2009 tarih ve 27332 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Yönetmeliğin 11 inci maddesiyle eklenmiştir.) Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranı, ilk olağan Oda genel kuruluna kadar Oda yönetim kurulu tarafından belirlenir. 

Madde 0024: Yürürlük 

Bu Yönetmelik 01.01.2006 tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 0025: Yürütme 

Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.


SİM YÖNETMELİĞİ (24 KB)
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası